Tipy pro použití počítačových sítí Ostravské univerzity


Změna hesla do sítě Novell přes portál
Změna hesla do sítě Novell
Přístup na Novell z Internetu
Zálohování dat v Groupwise
Archivace dat v Groupwise
Zálohování dokumentů na Novell
Vytvoření pravidla v GroupwiseZměna hesla v síti Novell pomocí portal.osu.cz

Postup změny hesla na portal.osu.cz:
1. V internetovém prohlížeči otevřít stránku http://portal.osu.cz/.
2. Přihlásit se (pomocí přihlašovacího jména a hesla do sítě Novell).
3. Kliknout na odkaz Změna hesla
4. Vyplnit staré heslo a dvakrát nové heslo, potom zmáčknout tlačítko UložZměna hesla do sítě Novell

Postup změny hesla pro síť Novell v systémech Windows:
1. Přihlásit se do sítě Novell.
2. Zmáčknout tlačítka CTRL, ALT a DEL (zároveň).
3. Zmáčknout tlačítko Change password.
4. Pro změnu hesla do Windows i do sítě Novell pokračovat bodem č.5, jinak pro změnu hesla pouze do sítě Novell v tabulce Resource vybrat pouze položku UNIVERZITA.
5. Vyplnit Old Password (původní heslo).
6. Vyplnit nové heslo do položek New Password a Confirm New Password.
7. Zmáčknout OK.Přístup na Novell z Internetu

Přístup k souborům v síti Novellu z Internetu je možný přes rozhraní NetStorage na adrese http://soubory.osu.cz. Pro přihlášení slouží stejné přihlašovací jméno a heslo, jako do sítě Novell.Zálohování dat v Groupwise

Zálohu dat uložených v systému Groupwise je možno provádět za těchto podmínek:
1. Je nutno používat klient systému Groupwise (není možno provést pomoci přístupu přes web).
2. Program (klient) Groupwise je nutno přepnout do vyrovnávacího režimu (nebo do vzdáleného režimu).

Klient systému Groupwise může pracovat v těchto třech režimech (viz obrázek):
1. online – pracuje se pouze se online schránkou na serveru. Výhodou tohoto způsobu práce je rychlejší komunikace ze serverem, okamžité odesílání a přijímání zpráv. Nevýhodou je možnost ztráty rozpracovaných dat při ztrátě spojení ze serverem a nemožnost provedení uživatelské zálohy
2. vyrovnávací – program pracuje s kopií schránky (uloženou na počítači uživatele). Ve stanoveném intervalu (např. 5 minut) je schránka automaticky synchronizována s online schránkou na serveru. Výhodou je možnost zálohování, menší závislost na spojení ze serverem. Nevýhodou je pomalejší komunikace ze serverem a časové prodlevy mezi jednotlivými synchronizacemi schránek.
3. vzdálený – program pracuje pouze s kopií schránky na počítači uživatele. Tento režim je vhodný pouze pro dočasnou práci při nedostupné síti (např. práce s notebookem).

Zálohovaní provádí kopii lokální schránky, proto je možno provádět pouze v režimu vyrovnávacím (popř. vzdáleném). Záloha je kopií schránky, proto po smazání zprávy (či ztrátě dat) ze schránky, zůstává tato zpráva (data) v záloze pouze do provedení zálohy.

Níže je postup prvního nastavení klienta systému Groupwise do vyrovnávacího režimu. Po prvním provedení těchto kroků lze kdykoliv mezi jednotlivými režimy přepínat pomocí volby režimu v panelů nástrojů.

Postup prvního nastavení klienta systému Groupwise pro vyrovnávací režim práce:
Tento postup stačí na daném počítači provést pouze jednou.
1. Pustit klienta a přihlásit se.
2. V panelu nástrojů vybrat režim „vyrovnávací“.
3. Objeví se dialog pro zadaní umístění vyrovnávací schránky – zde je třeba zadat adresář, kde budou umístěna data schránky (např. C:\NOVELL\GroupWise\schránka). V případě, že zadaná adresář neexistuje, je třeba potvrdit dotaz, zda-li má být vytvořena.
4. V dalším dialogu zadat heslo do Groupwise.
5. Následný dotaz (Chcete ke schránce vyrovnávací přistupovat pomocí hesla k online schránce?) potvrdit ANO.
6. Objeví se dialog Aktualizace schránky. Klient nyní provádí synchronizaci dat – je nutno nechat proces doběhnout do konce (může trvat i několik minut, dle velikosti dat ve schránce).
7. Po dokončení aktualizace se objeví výzva „Pro přechod z režimu online do režimu vyrovnávacího musíte ukončit a znovu spustit aplikaci Groupwise“. Po potvrzení ANO se klient ukončí a znovu spustí (ve vyrovnávacím režimu).

Níže jsou postupy provedení zálohy:
ruční – provádí si ručně sám uživatel.
automatické – provádí se automaticky při ukončení klienta Groupwise (ve stanovených intervalech).

Postup provedení ruční zálohy schránky Groupwise:
1. Spustit klient systému Groupwise ve vyrovnávacím režimu a přihlásit se.
2. V menu Nástroje vybrat Zálohovat schránku.
3. V dialogu vyplnit adresář, do kterého má být provedena záloha.
4. Po potvrzení OK je provedena vlastní záloha.

Postup nastavení automatického zálohování schránky Groupwise:
Pro provádění automatického zálohování je nutné používat klient ve vyrovnávacím režimu.
1. V menu Nástroje vybrat Možnosti. Zde ikonku Prostředí dále záložka Možnosti zálohování.
2. Zaškrtnout Zálohovat vzdálenou schránku.
3. Vybrat adresář, kam bude prováděna záloha.
4. Případně zaškrtnout Před zálohováním nezobrazovat výzvu.
5. Potvrdit OK a následně Zavřít.
Archivace dat v Groupwise

Archivace v Groupwise slouží k dlouhodobějšímu uložení dat. Data, která jsou v archívu jsou uložena pouze na lokálním disku počítače, nejsou ve schránce na serveru.

Archivaci dat uložených v systému Groupwise je možno provádět za těchto podmínek:
1. Je nutno používat klient systému Groupwise (není možno provést pomoci přístupu přes web).
2. Program (klient) Groupwise je nutno přepnout do vyrovnávacího režimu (nebo do vzdáleného režimu). (viz. výše)

Nastavení Groupwise pro používání archivace (provede se pouze poprvé):
1. Spustit klient systému Groupwise ve vyrovnávacím režimu a přihlásit se.
2. V menu Nástroje vybrat Možnosti a zde kliknout na Prostředí.
3. Na záložce Umístění souborů vyplnit adresář archívu.
4. Potvrdit OK a Zavřít.

Přepínání mezi schránkou a archívem se provede kliknutím na Otevřít archív v menu Soubor. Kliknutím na tuto položku znova se navrací nazpět do schránky.

Při archivaci e-mailu (nebo jiné položky) v Groupwise je tato položka přesunuta ze schránky do archívu. Naopak, kdykoliv lze položku z archívu vrátit do schránky. Do archívu se dokument (e-mail) uloží následujícím postupem: pravým tlačítkem myši kliknout na příslušný dokument a vybrat Archivovat. Naopak, z archívu nazpět do schránky, se přesune dokument stejným postupem.Zálohování dokumentů na Novell

Zálohování vlastních souborů (dokumenty, výstupy různých programů apod.) je možné provádět na síti OU do tzv. „home adresářů“ je to virtuální disk, jenž je standardně označen písmenem „H:/“ Uživatelům je přístupný po přihlášení do sítě Novell. Adresář je určen k záloze pouze dokumentů (nikoliv programů nebo celého disku počítače), protože kapacita serverových disku není nekonečná. Data v těchto adresářích jsou zálohovaná denně.
Zálohy je možno provádět:
1. Ručně, tzn. překopírováním souborů ze zdrojového adresáře, do adresáře na disku „h:/“.
2. Pomocí software pro automatické zálohování. Jako nejvhodnější se jeví program BACKUP od společnosti Microsoft, jenž je dodáván společně s instalací Windows.

Postup provedení zálohy dat pomocí programu BACKUP:

 1. Spustit program BACKUP (v nabídce Start je nazván jako "Zálohování").
 2. Kliknout na Průvodce zálohováním, zmáčknout další.
 3. Zvolit Zálohovat pouze vybrané soubory, složky nebo jednotky a zmáčknout další.
 4. Zaškrtnout adresáře, které mají být zálohovány (např. c:dokumenty), zmáčknout další.
 5. Vyplnit Zálohovací médium nebo název souboru (např. H:záloha.bkf) – zde je důležité uvést disk H, aby záloha byla provedena do home adresáře. Zmáčknout další.
 6. Zmáčknout Upřesnit.
 7. Vybrat typ zálohovací operace "Normální" a zmáčknout další.
 8. Zaškrtnout Po dokončení zálohování ověřit data a zmáčknout další.
 9. Zvolit Nahradit data na médiu touto zálohou a zmáčknout další.
 10. Zadat názvy a zmáčknout další.
 11. Vybrat na později. V dialogu Informace o účtu vyplnit (2x) heslo (je nutno zadat heslo používané pro přihlášení do windows).
 12. Vyplnit název a kliknout na Naplánovat.
 13. V položce Naplánovat úlohu vybrat "týdně", nastavit čas (např. v době oběda) a zaškrtnout dny pondělí až pátek (bude zálohováno každý pracovní den). Po nastavení zmáčknout OK.
 14. Zmáčknout další a dokončit.
 15. Ukončit program BACKUP.
Záloha bude prováděna automaticky v zadaný čas (počítač musí v tu dobu být puštěn).Vytvoření pravidla v Groupwise

Pravidla v Groupwise umožnují zautomatizovat některé činnosti. Je je možno použít například pro automatické přesměrování pošty nebo k filtrování SPAMu.

Postup vytvoření pravidla:

 1. Spustit klienta Groupwise.
 2. V menu Nástroje vybrat Pravidla. Objeví se seznam již definovaných pravidel. Jednotlivá pravidla je možno vypínat a zapínat. Také je možno měnit pořadí jejich provádění (pravidla jsou spouštěna postupně od horního směrem dolů).
 3. Pro vytvoření nového pravidla zmáčknout Nové.

 4. V dialogu Nové pravidlo zadat název pravidla.
 5. Vybrat událost, při které se pravidlo má provést. Např. pro nově příchozí zprávu se zvolí Nová položka. Vedle tlačítka pro výběr události je možno nastavit možnosti pro tuto akci.
 6. Definovat podmínky, při kterých se má pravidlo provést - tlačítko Definovat podmínky. Pokud nejsou definovány žádne podmínky, provádí se pravidlo pro všechny položky (např. pro všechny nově příchozí zprávy).
 7. V dialogu Definovat podmínky je možno nastavit různé logické podmínky. Např. pokud má pravidlo zpracovávat veškeré zprávy z adresy Novell@osu.cz kromě těch, které mají věc "Nedůležité" bude pravidlo vypadat následovně:
 8. Definovat, jaké akce má pravidlo provádět. Nová akce se přidá tlačítkem Přidat akci. Akce se provádějí postupně od první akce (nahoře) směrem dolů. Např. pokud má pravidlo přeposílat poštu na adresu test@osu.cz použije se akce Předat dál, případně Převést a v následujícím dialogu se vyplní do položky Komu: příslušná adresa (např. test@osu.cz).
 9. Po nastavení všech položek zmáčknout tlačítko uložit.
 10. Zavřít dialog Pravidla.