(*1976) Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity oboru Informatika a výpočetní technika - informační systémy (Mgr. - 1999), dále absolvoval rigorózní zkoušku v oboru Učitelství VVP - specializace informatika na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (PaedDr. - 2003) a v roce 2004 úspěšně obhájil disertační práci na téma Využití programovacích metod při výuce teoretické informatiky v rámci doktorandského studia v oboru Teória vyučovania informatiky (PhD.). V roce 2006 na Ostravské Univerzitě vykonal druhou rigorózní zkoušku v oboru Informační systémy (RNDr.) a následně i obhájil druhou dizertační práci v roce 2007 (Ph.D.). Je odborným asistentem katedry informatiky a počítačů PřF Ostravské Univerzity a během let 2000 až 2004 pracoval také na částečný úvazek na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské Univerzity jako vědecký pracovník (programování VT aplikací). Věnuje se především tvorbě VT a pedagogických aplikací a pedagogickému výzkumu v didaktice informatiky. Dále se zaměřuje na umělou inteligenci, logiku, teorii formálních jazyků a logické programování. Je autorem (v období 2001 - 2008) cca 90 publikací - z toho 22 článků v recenzovaných časopisech, 54 příspěvků ve sbornících z mezinárodních i národních konferencí, 2 recenzované učebnice, 6 učebních textů, 6 graduačních prací. Účastnil se na 3 výzkumných záměrech MŠMT, 2 projektů GAČR a dalších rozvojových projektů.
        (*1976) He graduated at University of Ostrava, Faculty of Science in course Information Systems (Mgr.~ MSc. - 1999), further he passed rigorous examination in Computer Science Education (PaedDr. - 2003) and in 2004 he defended in the same discipline dissertation (PhD. - 2004). In 2006 he passed second rigorous examination in Information Systems (RNDr. - 2006) followed by second dissertation defended in 2007 in the same discipline (Ph.D. - 2007). He works on University of Ostrava, Dept. Informatics and Computers from 1999 and during years 2000 - 2004 worked also for Institute for Research and Application of Fuzzy Modeling like research assistant and programmer of scientific applications (from 2005 participation in project). He works on scientific and educational applications in Computer Science Education, further he focuses in artificial intelligence, logic, theory of formal languages and logic programming. He is an author of (2001 - 2008) 90 publications - 22 articles in reviewed journals, 54 articles in proceedings of international and national conferences, 2 reviewed textbooks, 6 teaching texts, 6 graduation theses. He also participated in 3 research plans of MSMT, 2 projects GACR and several other projects.

RNDr. PaedDr. Hashim HABIBALLA, Ph.D.